Kinh Thiên Đạo & Thế Đạo

 

Texte

 

Audio Tiểu Lễ

Audio Đại Lễ

  Kinh Thiên Đạo & Thế Đạo

Niệm Hương 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

Khai Kinh
 English daily Prayer

Ngọc Hoàng Thượng Đế  
 

Thích Giáo  
  Française prière quotidienne

Tiên Giáo  
 

Nho Giáo  
 

Dâng Hoa  
 

Dâng Trà  

Dâng Rượu
 

Ngũ Nguyện  
 

 

   
 

 

 
 

Táng Tụng Công Đức Phật Mẫu 1  &  2
     
     
 

Ha Huyệt
 

Khai Cửu
 

Đệ Nhứt Cửu
 

Đệ Nhị Cửu

Đệ Tam Cửu
 

Đệ Tứ Cửu
 

Đệ Ngũ Cửu
 

Đệ Lục Cửu
 

Đệ Thất Cửu
 

Đệ Bát Cửu
 

Đệ Cửu Cửu
 

Tiểu Tường
 

Cầu Tố Phụ Đă Quy Liểu
 

Tụng Cha Mẹ Quy Liểu
 
     
 

Sám Hối
 

Giải Oan
 

Tắm Thánh
 

Thuyết Pháp
 

Nhập Hội

Xuất Hội
 

Đi Ra Đường
 

Khi Đi Về
 

Vào Học
 

Hôn Phối