Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ

Từ Bi – Bác Ái - Công B́nh

Đạo Lịch Bát Thập Tam Niên

 
Thánh Thất Paris
35, Rue Roger Girodit
94140 Alfortville
France

Paris ngay 29-9-2007

 

Chương Tŕnh Dự Phóng

Đại Đạo Liên Đới Hội Nhập Âu Châu

 

Kính thưa quư Chức sắc, Chức việc, Ban trị sự và toàn Đạo Âu Châu.

Trên ḍng lịch sử Đạo tại Âu Châu, toàn đạo khắp nơi đă nhận thấy từ năm 1975-2007 đến hôm nay trải qua nhơn tam thập niên (32) Từ đó thành h́nh một cộng đồng Đạo Cao Đài rất khiêm nhượng, như ở  Bỉ, Ḥa Lan, Anh Quốc, Pháp Quốc v.v.... Nói chung trong liên hiệp Âu Châu .

Bao lâu nay Đạo ở Âu Châu tuy gần mà xa, v́ mỗi người đạo c̣n nhiều vấn đề khó khăn v́ hoàn cảnh sống ở đất người xứ lạ, dù tinh thần Đạo đă ở trong người cũng phải trăn trở một thời gian dài .

Cho đến hôm nay toàn đạo mới suy tư hướng về tạo nghiệp Đại Đạo, trên tinh thần t́m một mô h́nh phù hợp với môi trường sinh hoạt Đạo ở Âu Châu. Cho nên sự liên đới của toàn Đạo rất cần thiết v́ tất cả trong ư nghĩa cao đẹp, như t́nh đồng Đạo, t́nh đồng hương, t́nh đồng tộc, cũng như người Âu có nói: “ Tiền ta không phải thiếu nhưng chỉ thiếu thứ t́nh người “ . Trong văn chương Việt cũng có câu rất hay: “ Thế giới rộng bao la giàu và đẹp, nhưng không nơi nào đẹp bằng ḷng người và đồng nội quê hương ta “

V́ hai câu tiêu biểu ở trên, chúng đệ mạo muội tŕnh lên quư Chức sắc, Chức việc, quư ban trị sự, quư hội và toàn Đạo Âu Châu. Một chương tŕnh dự phóng Đại Đạo Liên Đới Hội Nhập Âu Châu .

Để thôi thúc t́nh Đạo, suy tư thành quả Đạo sự, toàn Đạo trong niềm tin và hy vọng như sau :

1  –  Chọn địa điểm để mở ra đại hội .

2  –  Tạo lập một liên đới giao lưu thăm viếng toàn Đạo Âu Châu, như tang hôn tương tế, cầu siêu cầu an, nhập môn cầu Đạo, tham khảo lịch sử Đạo, giáo lư, hội thảo những chương tŕnh phát triễn Đạo và tạo lập các sơ sở Thánh Thất tại Âu Châu .

3  –  Tất cả Thánh Thất và Ban trị sự đă có từ trước và những Thánh Thất tạo lập sau này cũng đồng sinh hoạt tự trị theo từng môi trường của địa phương, nói chung người Đạo ở ngoài địa phương không được đưa ra một ư kiến nào đối với Thánh Thất bạn, kể cả những Ban trị sự cũng không được tham gia vào nội bộ của địa phương khác.

Trái lại địa phương khác có chương tŕnh tạo lập Thánh Thất thực tế, th́ đề nghị tất cả Thánh Thất và Ban Trị Sự, Hội Đạo ở Âu Châu đồng thuận tiến hành lập quỷ chung để bảo trợ .

Sau khi toàn Đạo thành tựu sinh hoạt liên đới t́nh Đạo, t́nh Người liên giao khắc cốt ghi xương ít nhất trải qua thời gian là 3 năm, bấy giờ toàn Đạo thấy cần thiết th́ khởi động thành lập dự án .

 

Giáo Đoàn Cao Đài Âu Châu

 

Mục đích hoạt động cũng như trên, nhưng đây là một dự án Đạo sự mở rộng .

Ư nghĩa cụm từ Giáo Đoàn Cao Đài Âu Châu.

Sau 1975 ở Âu Châu tự h́nh thành một cộng đồng Đạo Cao Đài, và cũng từ đó Đạo ở khắp mọi nơi trên thế giới, tuy Đạo có ḥa nhận vào đất mới tổ chức tạo lập được Thánh Thất và Bàn Trị Sư, nhưng không kết hợp được tính đơn thuần của Đạo và t́nh người. Ngoài ra những người Đạo v́ Duy danh, Duy quyền, Duy lợi và dị biệt làm hao ṃn tinh thần Đạo, cho nên Đạo mới phân hóa, chia rẽ, tự đào hào hố sâu, do đó mới có những tác biến cản trở nhân lực Đại và Đạo sự .

Ngày nay toàn Đạo Âu Châu không thể bước theo chân trên, mà đi t́m cho chính ḿnh một dự án Đạo sự không phân biệt chi phái. Tinh thần Đạo sự của toàn Đạo Âu Châu không thành lập Hội Thánh, hay cơ quan riêng biệt v́ nó là mối phát nguyên cô lập và có nhiều sự hiểu nhằm, bởi vậy toàn Đạo Âu Châu lấy hai chữ Giáo Đoàn để thể hiện tính khiêm nhượng cho mục đích Đạo sự, cùng nhau phối hợp và phát huy tinh thần Đạo trong bối cảnh thực tại Âu Châu .  

Ngũ Phổ Đại Đạo Không Thay Đổi :
1  –  Pháp Chánh Truyền
2  –  Tân Luật
3  –  Đạo Luật
4  –  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển
5  –  Kinh Tứ Thời .
 
T́m một kế hoạch tổ chức :
1  –  Lập bản qui ước Đạo sự .
2  –  Hợp thức hóa Hội ( Association ........... ) với chính phủ .
3  –  Thành lập Đại Đạo Thanh Niên Hội ( Tổ chức tự trị, địa phương khuyến khích )
4  –  Đào tạo Nhạc Lễ, tạo điều kiện thành h́nh ban Nhạc Lễ cho các cơ sở Đạo.
5  –  Hạnh Đường Mùa Hạ, tạo cơ hội toàn Đạo gặp gỡ thường xuyên và định kỳ .
6  –  Thành lập Giáo Đoàn nhiệm kỳ hai năm, Không phân biệt chi phái [1]
7  –  Tạo lập một trung tâm Giáo Đoàn Cao Đài Âu Châu. [2]
8  –  Giáo Đoàn Cao Đài Âu Châu đại diện cho toàn Đạo tham gia Đạo sự khắp năm châu [3]
9  –  Trung tâm văn hóa Đại Đạo .

            Giáo Đoàn Cao Đài Âu Châu. Xác định mục đích Đạo sự, công việc đầu tiên v́ hoàn cảnh đặc biệt của Đạo ở Hại Ngoại, bởi vậy toàn Đạo thấy được phận vụ của ḿnh để  thực hiện và gánh vác liên tục phẩm giá cao cả Đạo đức, nhằm lưu truyền cho tương lai trên đất Âu Châu. Nhất là trách nhiệm phát huy truyền Đạo, bảo vệ văn hóa Đại Đạo, cùng lúc duy tŕ hồn sống dân tộc Việt Nam, đây cũng là một đoạn đường khởi hành nhiều thử thác cho lớp Tín Đồ Cao Đài thế hệ 1975 tại hải ngoại .

Danh xưng Giáo Đoàn Cao Đài Âu Châu đi kèm với một thực tại của xă hội mới, cũng là một cộng đồng mới, tổng số không phải nhỏ, đang hiện hữu tại Âu Châu .

Bản dự thảo kính gửi đến toàn Đạo đầy niềm tin và hy vọng, hôm nay và mai sau Cơ Đạo ở trong ḷng của quư Huynh, Tỷ phát khởi như hai tiếng Đại Đạo.

            Kính tường, cầu nguyện Đức Chí Tôn, và Đức Phật Mẫu ban hồng ân tứ lộc đến khắp cùng gia quyến toàn Đạo b́nh an .

            Nam mô. Cao Đài Tiêng Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

Chúng đệ thay mặt Ủy Ban Liên Giao, trực thuộc Ban Trị Sự Thánh Thất Alfortville, Paris.

 

Huỳnh Tâm

 

[1] Đề cử người trưởng Họ Đạo hay Hội Đạo, nếu là Chức sắc th́ tốt nhất, mỗi cơ sở Đạo chỉ đề cử một đại diện để thành h́nh Bàn Trị Sự Giáo Đoàn Cao Đài Âu Châu. Không chấp nhận thành phần công thần trong Giáo Đoàn .

[2] Nơi dân hiến tinh thần Đạo, phục vụ nhơn sanh bất vụ lợi, toàn Đạo bỏ xuống Duy danh, Duy quyền, Duy lợi, không phân biệt chi phái và không v́ chi phái ḿnh trên hết .

[3] Mỗi tín đồ đồng đẳng giá trị không gian như nhau, Đạo sự phải được toàn Đạo ủy nghiệm bằng lá phiếu .