7 Bộ Thánh Thơ

 
  Bộ Thánh ca vinh danh Thượng Đế và Tam Giáo ( Kinh Thiên Dạo & Thế Đạo )
  Bộ Pháp Chánh Truyền  ( Quyền hành Thiên Đạo và Thế Đạo )
  Bộ Tân Luật ( Thiên Luật và Thế Luật Đạo Cao Đài  )
  Bộ Đạo Luật ( Đức Lư chuẩn y, cơ cấu tổ chức nhân loại )
  Bộ Hành Chánh Đạo  ( cơ cấu tổ chức hành chánh Đạo và quản trị )
  Bộ Thánh Ngôn Hiệp Tuyển (  Thần học Cao Đài )
  Bộ Bát  Đạo Nghị Định ( Qui đinh luật Đạo )